A catalogue of Cairo Genizah fragments at the Bodleian Libraries

Contract between מ̇ור̇ שמואל בן יהודה נ̇ע̇ and מ̇ו̇ר̇ עולה בן ישועה נ̇ע̇

TO TOP