A catalogue of Cairo Genizah fragments at the Bodleian Libraries

כ̇ג̇ק̇ מרנ̇ ור̇ יכין הלוי החבר בסנ̇ גדולה נט̇ רח̇ ביד ...דך הלוי החסיד תנצבה

TO TOP