A catalogue of Cairo Genizah fragments at the Bodleian Libraries

Arabic letter from עמרם ביר̇ יוסף ז̇צ̇ל̇ to נהראי הנשיא (?) בן מ̇ורב̇ נסים ז̇צ̇ל̇ .

TO TOP