Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4.   

אֿז ממקומו תלשתה סיני בחצבך - תורה לשמור תעודה לנצור


‎אֿז ממקומו תלשתה סיני בחצבך‎

‎אֿת חיל‎

‎תֿגרע זרע וקציר ... שֿכחה פאה פרט ולקט‎

‎תֿגרת יום קרב ומלחמה‎

‎תֿהלה לממליך מלכים‎

‎תֿהלתך בשחרית הקשיבה‎

‎תֿובעי שיכנך בשעריך שוקדים‎

‎ארזים שיברתה קולך כהגעיר‎

‎תֿומת איתן תזכור עוד כהיום. אשר בימי מרדכי ואסתר נזכרה לפדיום‎

‎תֿורה אילפתנו מלכי וקדושי‎

‎תֿחת אילת עופר בורך מושיע בטל‎

‎תֿחתית ארץ מיגר. שֿאול אותם סיגר. רֿכב‎

‎תֿיפן רוכב ערבות קדוש ברום ובאלפי רבבות‎

‎תֿלאוב עיקפם מצפות צורות‎

‎תֿלאות הקיפונו‎

‎תֿשלום מלאכת אורי ישעי‎

‎תֿת ... נגעה שֿברה ... קֿצה נקטה וגם נקעה צירים אחוזני‎

‎תאֿמר קומו ונקומה‎

‎תאות לב לא..‎

‎תאחד מיום זכרון חותם קרואה‎

‎תאחר מיום זכרון חותם קרואה‎

‎תאלת יום מבוכה‎

‎תאר היום ויחל ואותי אירע‎

‎תבונתך גבהה מכל התבונות‎

‎תבוסת אימנו אצנו‎

‎תביאמו קרית מועד‎

‎תבל בחכמי לב באף תרדה‎

‎תבנית בצלמי בנוייה‎

‎תבעך בגולה קורא‎

‎תבשר נחמות בצביון‎

‎תגרת ידך אזכור קדורה‎

‎תגרת יום קרב ומלחמה‎

‎תגרת יום קרב ומלחמה‎

‎תהום השופך על ראשי צפה‎

‎תהילה ושבח מכח‎

‎תהינת מתודים ותהיה למנחה חשובה. אמורה בקול מחמדים ובעט אהבה כתובה‎

‎תהלתך הקשיבה‎

‎תהלתך הקשיבה מגוי גדול‎

‎תהלתך לבת מלך כבודה אדמה‎

‎תואר פנים לא שונה‎

‎תובעי שכנך בשעריך‎

‎תודה ומנחה כשבה ושעירה‎

‎תוחלת אבותינו‎

‎תוכן ארבע מזבחות ייסד אב מראש‎

‎תולדותיהם הותר למו‎

‎תולה ארץ על בלימה‎

‎תוקפי ורוחצני ומשזב בעידן עקאי‎

‎תוקפך הודעתה לאיתן‎

‎תורה אֿשר אומן שבה‎

‎תורה לשמור תעודה לנצור‎