Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

  1. 1
  2. 2
  3.   

ע̇ גֿמוליי ב̇ גֿולגלו אבכה יומם ולילה - ענה אֿומני בעוז


‎ע̇ גֿמוליי ב̇ גֿולגלו אבכה יומם ולילה‎

‎נא שבע סוכות תחיש כאור‎

‎עֿרים פנות. עֿרוערו לפנות. עֿרער מאין פנות‎

‎עֿשה בסדר על עבודתו וטבל חמש במידתו וקידש עשר בחוקרתו ושרי עיריו ילווהו‎

‎עב ענני גישומים‎

‎עבדים נקחו‎

‎עבראני פי מוצ̇ע מן הבאים למלחמה מן המלחמה‎

‎עד יסוד הגבול שלחוך‎

‎עד לא אֿימץ שחקים טרם בֿריות הרים‎

‎עד לא אֿרצות עץ עצות. אז מאז‎

‎אלהי קדם על אדירים שכנתה‎

‎עד מתי תאחר הזמן עשות נקמה‎

‎עד שיפוח היום‎

‎עדות ייי נחלתי‎

‎עו̇ מל̇ רו̇ הרֿועץ סולם מוצב‎

‎עונות אבותינו החריבו‎

‎עורי זרוע שוכן מרומים‎

‎עורי נא יפתי‎

‎עורי עורי איומה‎

‎עושה כל וכל יכול‎

‎עושה שלום במרומיו. יעשה שלום לרחומיו‎

‎עזבני אלי ביד מוני‎

‎עזוב לבב נתיב שובב ורוץ כצבי‎

‎עזי תֿ.. רודפי בים‎

‎עזרי אלי מקודש‎

‎עזרינו אלהי ישעינו על דבר כבוד שמך ... יי̇ אֿדונינו כעבדים לך עינינו וחנינו ע̇ד̇כ̇ש̇‎

‎עינינו צופיה‎

‎על [ש]פקד ידיד נפשי עצם יגוני ואוני‎

‎על אֿיוויי חמדת נחלה אֿלה הנחלות ...‎

‎על אֿרע קדישא על בֿריא רחימא‎

‎על היכלי אבכה יומם ולילה ולתפארת ציון עיר ההוללה‎

‎על המנרה שם נרות קבועים‎

‎על זאת אספדת ואילילת‎

‎על לא תעשה‎

‎על משה אצעק ואהים‎

‎עלי עשור‎

‎עליון נעלה מטה ומעלה‎

‎עליתי למרום והורדתי טוב לקח‎

‎עמד למולי לאבד‎

‎עמד מלך ... אֿריה ושור נפגשו‎

‎עמדנו לפניך בבושת פנינו‎

‎עמדנו לפניך בבשת פנים... אֿלהים שבענו בבקר חסדך‎

‎אֿמונים פעל אל אל שועם‎

‎עמוסים הושעתה בזכות הורים‎

‎...ך חתן האל ימהרה‎

‎עמקו מחשבותיך. ועצמו נפלאותיך‎

‎ענה אֿבן מעמסה‎

‎ענה אֿום א̇ עצובת רוח‎

‎ענה אֿום עצובת רוח‎

‎ענה אֿומני בעוז‎