Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

סֿורו עוללים מחיק אומן - תורה תמימה נתתי לכם


‎סֿורו עוללים מחיק אומן‎

‎אֿליך מי הקשה עורף וישלם‎

‎סֿפו היינו ביגון בלא רגע‎

‎סֿתורת מדרגה‎

‎סברוך היום זקן ונער‎

‎סברנו ותוחלתנו עינינו תלויות לך‎

‎סוב דודי שבא נגדי‎

‎סובבת על פתחך‎

‎סוגיין בעלמא דכולה מתניתא מתני עיקרא הדר מיסמך שיעורא‎

‎אסירי התקוה ענותם‎

‎סוכה שהיא גבוהה‎

‎סולו לרוכב בערבות קדוש‎

‎סחה דת ארוסים. אהבת עילוסים. לשחל פלוסים. סקרתה בטוב מעשים. צדיק ותמים בדרות חמסים.‎

‎סיח מלתי קשוב‎

‎סיחנו תענה... אֿמולי לבבות לכודי בחובות‎

‎סיני עוטר בעשרה כתרים‎

‎סיפרתי גודלו להגיד‎

‎סלה תברך שזכו את רוב חסידיך‎

‎לי זֿאת הבושה. אשר אני בה מבוישה. במ̇ זֿה יום בהגישה. יי̇ לעזרתי‎

‎סלח נא לעון אום נושעה‎

‎סלח נא לעונותינו. כי אתה ייי טוב‎

‎סלח נא לשופכי תחנון ... אֿתאנו לך ביום ישועה‎

‎סמוכים לעד בם מלוך‎

‎סמים אשר התקנתה‎

‎ספדו שרים ושאו קינה‎

‎סלוליך אל מעון קדשי‎

‎סררנו לפניך כפרה ס[וררה] ועברנו על ספר ויקרא‎

‎סחה דת אירוסים. באהב עילוסים‎

‎עבודות ל̇ט̇ אסורות כולם‎

‎סוכי ראה קדשך‎

‎תורה תמימה נתתי לכם‎