Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5.   

מ̇ וֿילבש צדקה. נקדש בצדקה - מזמור אנעים להללך שיר בנועם הלולך


‎מ̇ וֿילבש צדקה. נקדש בצדקה‎

‎מ̇נ̇צ̇פ̇ך̇ ה̇ אותיות כפולות ... ךך נרמז לאברהם לך לך‎

‎מֿה מאד נעמה צדקה‎

‎מֿזכיר השם החזק והמופלא הכתוב בספר הישרה‎

‎מֿרום יראה השה וישיב. נֿפש עקרת. שמחה להושיב. סֿוקר צפונות. שוועך יקשיב. ישלח עזרך מקדש‎

‎אֿתה הוא ולא יתמו שנותיך‎

‎מֿשעשה ביפיפיה‎

‎מאֿרור וארפד‎

‎מאורות‎

‎מאתים וחמשים ימי ספירה ... אצילי עם עולי גולה‎

‎מבית עבדים צור פדיתנו‎

‎מגלוקה ליס מן יפתחהא. הגלת שלומים פתחו באלאמאן. וקיל כאנו אולא ינגלו ...‎

‎מגני וקרן ישעי‎

‎אין עמך לעצור. תהי ידך לעזרני‎

‎מדור אלהא דמילקדמין‎

‎מדי עבור דודי‎

‎מה אֿמרתם ולא אצעק‎

‎מה אדם ומה הודו‎

‎מה אדם ומה הונו‎

‎מה אעשה ואני פעלתי‎

‎מה דין לעמך אלה‎

‎מה טוב חג שמו פסח‎

‎מה טוב יום שמו שבת‎

‎את בזאת נכתבה פרשה. בהגה בשינון נקראה‎

‎מה יתאונן‎

‎מה יתרון לאדם וסופו ליום המות‎

‎מה לאיש עזרו נגדו‎

‎מה לך דוה בת נאוה‎

‎מה מבורך הוא מקור ישראל‎

‎מה נאה מוקת לכת‎

‎מה נהדר ... כאֿרז לזכרון‎

‎מה נעמו יונים ירונו בינות עצי עדן‎

‎מה נפלא צדק‎

‎מה רבו אֿורבים וקורבים‎

‎מה רבו פלאיך ועצמו מוראיך... יושב עד וחונה‎

‎מה תשבי עצובה כאשה עזובה‎

‎מהולל ומשבח בתחת ובמעל‎

‎מהלל לו תאות ברכה‎

‎אנה צור עולמים. ביטה משמי מרומים‎

‎מהר ענה ופדה‎

‎אזל הזמן ולא נעור‎

‎מוחל וסולח שמך ... אֿמץ רחומיך‎

‎מוסד מכיל עולם ומקום לא יכילנו‎

‎מוצא זה היום בוארה עד לא יום איימו על כל יום‎

‎מוצא מים נאמן בלי אכזב. ידמה עמך ולעד לא נעזב‎

‎מזורי מגהות מאן וכרב‎

‎מזכירים גשמים ... גשם אֿוצרות‎

‎מזכירים גשמים ... גשם אוצרות שפרה‎

‎מזמור אֿנעים שבח הלולך‎

‎מזמור אנעים להללך שיר בנועם הלולך‎