Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4.   

ל[י או]מרים תשאל - ליל אֿז מבראשית הכינוהו. בֿהיות הארץ תוהו ובוהו


‎ל[י או]מרים תשאל‎

‎ל̇ אֿחד ואין לו שני‎

‎ל̇ אב אב ... ענה אֿל‎

‎ל̇ אויילו חיילים. אֿריגת‎

‎אנה עזב אל המון מעיו‎

‎ל̇ תֿמים בידך שנים. שֿם ויפת בדברים שנים ענינו‎

‎לֿבלתי נשוא פנים אדון לקול‎

‎לֿזה שער באנו‎

‎לא אמות למה אמות‎

‎לא אמצאך בזרועותי. איך הלכת איך נטשת‎

‎לא בחסד ולא במעשים‎

‎לא בחסד ולא במעשים‎

‎לא היום כמה ש וכמה דורות קודש הקדשים מקום ארון ולוחות‎

‎לא לעולם אריב ולא לנצח. ואשפוך קצפי וחמתי ...‎

‎לא מתמול פיות שחוק נמלאו‎

‎לא ת̇ טירות ובתים במענהו‎

‎לא תֿרצח זכור וסור מאנשי דמים‎

‎לא תחמוד אֿונית‎

‎דם ואש ותימרות עשן‎

‎לאום נאנחה שפלה‎

‎לאכר נשידנכאא ווצפנא לקול סולימן אלדי קולה עבר יקבלנא מן פיה תקביל נאמק‎

‎לאל אדום וצח‎

‎לאל ברוך זמרו‎

‎לאל ברוך נעימות‎

‎לאל חי אשיחה‎

‎לאל טוב להודות‎

‎לאלהיך תשיר במלצתים‎

‎לאלי משה ואהרן‎

‎לאסיר תקוה סוגר‎

‎לבבכם אם כאריה עז להביא‎

‎לבחור לחן בתי חסד שאו‎

‎לבי ונפשי אש נדודך אוכלה‎

‎לבי לאמיר הבושם‎

‎לדודים וידידים אנחנו עובדים‎

‎להם אלא הוי‎

‎להעמיד דתותיהן‎

‎להצלך ז̇ חס̇‎

‎לו יהיה כהן‎

‎לוכד גחזי בשתים להאשם‎

‎לזמן הזה צור הגיענו‎

‎לחירם עשרים עיר בארץ הגליל‎

‎לטוב שירך וצחות מעניך‎

‎ליושב תהלות‎

‎לייהודים אֿורה תזריח. בֿארץ אויביהם להם לא תזניח‎

‎לייי אֿאדיר בקודש‎

‎ליך יפרין וערבין אית ליך לבשתין‎

‎ליל אֿויל בכובע ישועה‎

‎ליל אֿומן לגאולה‎

‎ליל אֿז הוכן לתשועה‎

‎ליל אֿז מבראשית הכינוהו. בֿהיות הארץ תוהו ובוהו‎