Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

ח̇ גבעה מעולה למאד גואל יבשר גילו מאד - אב לחכים משה


‎ח̇ גבעה מעולה למאד גואל יבשר גילו מאד‎

‎אנקתינו עדיך תקרב‎

‎חֿיש למו יום נקם. מלפניך. טֿהור אזון נא נאקם‎

‎חֿלו בי דוקרים. חדשים לבקרים‎

‎חֿס להתרחמה להבל דמה. חניטיו זקפו קומה. מחזק יוחימה. חֿש הבל והמה. לרעות בהמה. וקין היה עובד אדמה‎

‎חג המצות תעשה לך‎

‎חג שבועות שבעה יום‎

‎חדל ממוקש פן תינקש‎

‎חדש אֿור ליפה וברה‎

‎חדש אֿרמון משוש כל הארץ‎

‎חדש היכל קרית חנה‎

‎חדש ישעי והעלם פשעי‎

‎חדש פאר עמך‎

‎חוטר חיש לבונני‎

‎חונני דלים‎

‎חוק היום מצוה קבועה ... יֿום זה תדרכו (?)‎

‎חוקה אֿשר היא אורה כזוהר‎

‎חוקת חנוכה ישרה‎

‎חורן עטרה אלבישך עדת סגולה‎

‎חטאו עוו פשעו‎

‎חטאנו באֿמירה ושאלה בכיסוף‎

‎חיבלתה ארי ודוב ונמר‎

‎חיילי רום בניב ערוך‎

‎חיניד אד כאן לם יבק לכם יומא‎

‎חלד שחר ... יסרתה מאז שתות‎

‎חמה בעד רקיע צמה‎

‎חמה חשכה בעריפה‎

‎חמק ושב דודי ועינני‎

‎חמשה העמיד עמלק להשמיד‎

‎חנון המציא מנוח‎

‎חנון הנחיל מנוחה מאתו‎

‎חסד אֿושר בעם תמימים‎

‎חסד אומצו בו נפושים מלחץ‎

‎חסדים אשר גדלו‎

‎חצרים שלמכונות ועל המסגרות ההם שהיו‎

‎חרדים לבית תפלתם‎

‎חשדתני ויש חושד כשרים‎

‎חשק לבבי להלל‎

‎חתנא אֿצלת כאדם קדמייה‎

‎חתני מה מאוד‎

‎אב לחכים משה‎