Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

במעללם ז̇כ̇ ייצבם לכל באי עולם ויזכרו כי אלהים צורם ו̇ע̇ גאלם - ארזים שיברתה קולך כהגעיר


‎במעללם ז̇כ̇ ייצבם לכל באי עולם ויזכרו כי אלהים צורם ו̇ע̇ גאלם‎

‎זֿאת חוקת התורה אֿימן אמרה מטוהרה‎

‎זֿבדם ברכוש גדול ויצאו בשמחה רבה‎

‎זֿד כי כשלח בעמיקם נהרג גדליה בן אחיקם ...‎

‎זֿכור מילתי. לא היה לך לעלותי. זֿבדתיך טוב פעולתי. וצלע לקיחתי‎

‎זֿעם ממך אבריחה‎

‎זאת בזאת נכתבה פרשה‎

‎זאת הדא אלקדר‎

‎זאת חוקת אֿמרת צרופה‎

‎זאת חקת אמירה לנעול בחורה בלי מום‎

‎זדון עלי היקר מושל‎

‎זה אֿות אמנת לשועה‎

‎זה אומר איימתה‎

‎זה היום עשה ה'‎

‎א[נח]ו האב ובן וזכור ייי‎

‎זה לן בין שדיי‎

‎זומנו שיר שבת‎

‎זיהרתה מביט עד דכא‎

‎זכור אֿמירות פה‎

‎זכור אֿמירת פה‎

‎אויב רגש בזעמו‎

‎זכור אתיית עמלק בהמצאות בכעס‎

‎זכור יי חרפת ירושלים‎

‎זכור יי מה היה לעם בחיר‎

‎זכור ימי הפורים החקוקים‎

‎זכור נא אלהינו‎

‎זכור תבוסת צאן‎

‎זכור תבוסת צאן טבחה‎

‎זכור תבוסת צאן טבחה‎

‎זכור תפארת יום קודש לקדשו תֿחילה‎

‎זמיר השיר ומהלל לצורי‎

‎זמיר פצחי נפשי בחג‎

‎זמן העז כצור פניו ומצחו‎

‎זמן קודשי נפשי בצאת‎

‎זעיר מן קטמי ואובליה לות שרה אמי תנה יתיה בבית גנזה‎

‎זרזיר זרזור ויוקאל אדיר או תיש ת.. נפתי משכבי‎

‎יפתח אדם פיו בטוב ולא ברע‎

‎א[יכ]ה אום בכפלים לקתה‎

‎זוהרך עליון בשכן חביון‎

‎אֿיכה אום כפלים לקתה בשיר השירים‎

‎זכר חסדו ואמונתו אהבת איתן‎

‎שבת משושי‎

‎ארזים שיברתה קולך כהגעיר‎