Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4.   

ה̇ ה̇ אֿות ישועה בֿו לבשר - היום אֿוצרות גשמים


‎ה̇ ה̇ אֿות ישועה בֿו לבשר‎

‎ה̇ ותתפרקון ותישתזבון מן חרבא ומן שביתא‎

‎ה̇ למ̇ אֿמוני בריתך‎

‎האֿוחז ביד מדת משפט‎

‎האֿומרים אב ובן ורוח שליש‎

‎האֿוצר ים המים העליונים‎

‎האֿחד בעולמו ואין שני לו‎

‎האֿימה תתכבד‎

‎האֿימה תתכבד‎

‎האומרים אב ובן ורוח שלישי‎

‎האזינה י̇י אלהים תפלתי ...‎

‎האל המברך את עמו בשלום‎

‎האל. בשמעו דופקי על שעריו בתפלות‎

‎האם בצדק‎

‎האנשים‎

‎האערב רב יגונותי‎

‎האשכחה דאגת לבי ואגילה‎

‎הבוקר אור יר.ו עם בבכי לנו. כי ילד ילד לנו ... בא זמן צדק‎

‎הביטו עמים וראו מכאובי אֿתנה צרותי ואשיחה בכאבי‎

‎הבצר הרחיבה. לעד הלך בקרובה לבה‎

‎הגזרה והחתום גזרת ספיר נפך ויהלם‎

‎הדברים אשר בסין‎

‎הדה אשכאל אלכואכב ומערפה עקאקיר אלמרמוז עליהא‎

‎הה לגבר אשר ימיו כצל עובר‎

‎הוא היחיד יוצר נגוהים‎

‎הוא תֿליל ... הוא שֿמור‎

‎הודות לאלי על רוב חסדיו‎

‎הוי לחם‎

‎הופיע הנשא שופט‎

‎אֿומץ חשמלים ושרפי מרומים‎

‎הוריד הדרי ירבה. וישיבני כקדמת ומארץ אלי שחק יתן ...‎

‎הורם מה שיאֿמרו אליך‎

‎הוש̇ אֿרמון ישב על משפטו‎

‎הוש̇ למענך אֿדיר באדירים‎

‎הושיעה אֿחויי בבדים‎

‎הושיענו מי נתן למשסה וישפך‎

‎הושענא אנא ... למען תֿמים בדורותיו הנמלט ברוב צדקות ... למען שֿלם בכל מעשים‎

‎הושענא למען תתגדל למען תתקדש‎

‎הח̇ הז̇ אֿות לכל ירחים כי בו הכל נדוחים‎

‎הח̇ הזה אֿ..ן לדרוש‎

‎החדש הזה אֿות ישע‎

‎החדש הזה אֿות ישע לאנוחים‎

‎החדש הזה אֿות לכל ירחים‎

‎החודש אֿשר הכין ידידי‎

‎החיש... יבא הגואל אל עם‎

‎החליל ה̇‎

‎הי̇ תגֿונן סובב יתיבה שבעה למ̇ דֿ...‎

‎היה עם פיפיות‎

‎היודעים סוחו (!) המכירים חילו‎

‎היום אֿוצרות גשמים‎