Browse

Browse beginning of a fragment

Beginning of fragments

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4.   

ב[רכ]י נפשי אשר לו הגדולה - בן קרחה צו̇ לא שיצאו ויטיילו בשוק


‎ב[רכ]י נפשי אשר לו הגדולה‎

‎ב̇ מגן. מֿאונות יוחמות המעוברות. נֿידונות על שלוש עבירות‎

‎ב̇ שלה שמתני גוי ב̇ שלא שמתיני אשה‎

‎ב̇א̇י̇א̇מ̇ה̇ אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה ...‎

‎ב̇ה̇ש̇ את שמחתי הכפיל‎

‎בֿהשקותו את כל פני אדמ[תו]‎

‎בֿין ראם זה לזה. אֿומרים וקרא זה אל זה‎

‎בֿל תתחבר לליצים‎

‎בֿרוח נדיבה פניך מבקשת‎

‎באֿלפי שנאן בבֿר..‎

‎באו אֿרומים בני ארורים‎

‎באז בצאת עואל מתחת‎

‎באסם אלקרי אלדי הו גזא אלדנב במעני ... באסם אלכטא ואלפרק בין על חטאתיכם ובין בחטאתיכם כאן בחטא[תיכם] יפעל בה מתל מא פעל ...‎

‎באקיא ואללה אלדי לא יזאל עלי מר אלדהר מלכא. והו אללה אלדי יגעל אלאעזאז לשעבה דאימא ...‎

‎באשמורת הבקר ... אֿזל הזמן‎

‎בה̇י̇ באב אֿומצא שמחה‎

‎בהא מן אלבעד אליך ותבקא פיך מתרבץ בהא וישתק מאזל מן אזלו מים ולאגל אלדגש פי נתנו פסרת געלת לא געל ואד כאן חקה יגי נתנו וקיל אן אלקריב כון אלדגש פיהא זאיד ...‎

‎בהר גיא חזיון ... יֿהלל עם‎

‎בהתחלת בראשית‎

‎בזאת יבא אֿה̇ בתלבושת נאה‎

‎בחדש אשר אוימה‎

‎אורות שנים במאורות רום נדבקים‎

‎בחודש השלישי ביאר משולת מים‎

‎בחודש ישעי חידש ביד חוזה‎

‎בחקור אישים בם‎

‎בטרם תוגלו מביתי. געת עת נביא כי קול בחילה שמעתי ... שמעו דבר י̇י‎

‎ביום טובה היה בטוב‎

‎ביום שלישי. קדוש‎

‎בימים אדירים אתא אור אבירים‎

‎ביצה שנולדה‎

‎בכו אחי וגם ספדו על ציון‎

‎בכוננך שחקים יסדת להקים‎

‎בכל אחת חמש מכות מוצעות‎

‎בכל לבי לבי‎

‎בכל צרו[תינו] לך צרה. והבטחתנו‎

‎איום לששה אשיות עשרים ... בחודש ששה‎

‎בליל זה יבכיון וילילו בני‎

‎בלילי על משכבי‎

‎במה מדליקין‎

‎במוסף בטלו קרבנותינו ואין‎

‎במכת אהלה אמרתי יש פליטה‎

‎במלאכה שאין צריכה לגופה‎

‎במצות עשה‎

‎במקהלות הוגה שעשועיך‎

‎במרומי ערץ‎

‎במרומי ערץ כסא שבתך‎

‎בן אדם אל תבהל על פיך‎

‎בן אדמה יזכור‎

‎בן עמרם משה אדונינו‎

‎בן קרחה צו̇ לא שיצאו ויטיילו בשוק‎